Inneklimat

inneklimat och termisk komfort

temperatur inomhus - socialstyrelsen

/skarmklipp.jpg

Uppmätning av operativ temperatur. Hur människor upplever temperaturen beror inte bara på luftens temperatur utan också på vilken temperatur ytorna runtomkring (väggar, fönster, tak och golv) har. Globgivare tar hänsyn till både luftens temperatur och strålningstemperaturen från omgivande ytor och återger bättre hur människor uppfattar klimatet, alltså den operativa temperaturen.

Neutral termisk miljö ISO 7730. När man gillar den termiska miljön upplever man god termisk komfort. På grund av individers olikheter är det en omöjlighet att finna en termisk miljö som tillfredställer samtliga individer. Målet måste vara att uppnå så få missnöjda som möjligt. Enligt ISO 7730 (Ergonomi för den termiska miljön...), finns det 3 sätt att beskriva gillande och missnöje med den termiska miljön: 

PMV (Predicted Mean Vote) är att man upplever sig: +3 för varm, +2 varm, +1 något varm, -1 något kall, -2 kall, -3 för kall.

PPD är förväntad procent missnöjda med den termiska miljön.

DR, dragindex. Drag är en oönskad lokal kylning av kroppen som sker på grund av luftrörelse. DR, drag index, är förväntad procent missnöjda på grund av drag.

Många test data visar att de följande 6 storheter ger hur varm man upplever sig.

Miljö faktorer
- Luft temperatur
- Lufthastighet
- Relativ luftfuktighet
- Medelstrålningstemperaturen

Individuella faktorer
- Aktivitet
- Isolering, kläder

Instrumentering
De tre olika givarna (drag), (glob), (fukt) kopplas direkt till PC via USB-kabel. Givarna monteras lämpligt på stativ.

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag